Make your own free website on Tripod.com
 

Николай Тодоров Господинов

Роден 30.09.1957 г. в Бургас.

Завършил съм Московския геолого проучвателен институт (Московский геологоразведочный институт МГРИ през 1984 г (група РМРЭ-79-3). Специалност "Геоложко картиране, търсене и проучване на полезни изкопаеми". След дипломирането, работих до 1998 г. в предприятието "Редки метали".

Първите материали в моята колкция съм събрал в детските си години край Бургас. С нови образци колекцията ми се попълва основно от собствен сбор и обмен. В Русия събрах прекрасни образци от много находища.

Главна страница | Колекция от минерали | Колекция от фосили | Връзки